กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอาธิติยา งอกสิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวณภัทร  จงใจรัก
ครูชำนาญการ
นางสาวกนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์
ครู
นางสาวกมลลักษณ์ เพ็ชรเสน
ครู


ครูต่างชาติ

Mrs.Janice Laqera Francisco


Comments