กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายแสง  ชัยสอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนตรี  อนุสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัตชัย  ช้างเขียว
ครูชำนาญการ
 

Comments