ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนสระยายโสมวิทยาได้จัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระครูสุวรรณพัฒนคุณ(นิ่ม ปุญญวฑโฒ) เจ้าอาวาสวัดสระยายโสม นายปิติชัย พุทธจักรศรี กำนันตำบลสระยายโสม นายยงยุทธ แซ่เตีย  สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพงษ์  บุญฑริก ปลัดอำเภอตรีอำเภออู่ทอง  ตลอดจนพ่อค้าคหบดีชาวสระยายโสม โดยได้รับการสนับสนุนจากนายประสิทธิ์ กาญจนพันธ์  นายอำเภออู่ทอง  และนายสุขุม  ศรีวิพัฒน์  ศึกษาธิการอำเภออู่ทองในขณะนั้น  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนที่จะได้ไม่ต้องส่งลูกหลาน     ไปเรียนไกล  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและมีอันตรายในระหว่างการเดินทาง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม-ศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คือ ดร.นิพนธ์ ศศิธร  นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลรุ่นแรก ๆ ของกรมสามัญศึกษา

   ในปีการศึกษา 2518  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับ  นักเรียน ม.1 จำนวน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียน  72 คน  ครู-อาจารย์  จำนวนทั้งสิ้น  5 คน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขอยืมตัว นายอรรณพ   ตั้งทีฆกูล  ครูโท  โรงเรียนอู่ทอง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2518
ในการเปิดเรียนครั้งแรกนั้น  โรงเรียนได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสระยายโสมเป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายเข้ามาอยู่  ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  เมื่อวันที่  17 กันยายน พ.ศ.2518

ในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งนั้น  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจจากบุคคลและหน่วยงานในท้องถิ่น  ดังนี้
1. ท่านเจ้าอาวาสวัดสระยายโสม  (พระครูสุวรรณพัฒนคุณ)  ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดิน  38 ไร่  87 ตารางวา ตาม  น.ส. 3 ก. เลขที่ 442 ของวัดสระยายโสม เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจนกว่ากรมสามัญศึกษาไม่ต้องการใช้
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมทางหลวงแผ่นดิน รพช.และประชาชนในท้องถิ่น  ให้ใช้รถแทรกเตอร์  มาช่วยปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนและตัดถนนเข้าโรงเรียน
3. ผู้นำชุมชน นำโดยกำนันปิติชัย  พุทธจักรศรี  ได้เชิญชวนข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนในตำบลสระยายโสม  ร่วมกันบริจาคทรัพย์นำไปก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ  006  จำนวน  2  หลัง   ห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  และโรงเก็บจักรยาน  1  หลัง  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  240,000  บาท
4. ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 66,750  บาทปีการศึกษา  2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  บ้านพัก ภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วม  1  หลัง
ปีการศึกษา  2520  กรมสามัญศึกษาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ  216  ก  ครึ่งหลัง  และขอโอนเงินงบประมาณจากโรงเรียนประสานมิตรอุปถัมภ์  จังหวัดสิงห์บุรี  มาอีกครึ่งหลัง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,080,000  บาท  และท้องถิ่นได้ช่วยออกเงินสมทบ  160,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวอีก  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000  บาท
ปีการศึกษา  2523  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดีเด่น  ของเขตการศึกษา  5  ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีการศึกษา  2527  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ มพช. 2  รุ่น  2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  CS  213  B  จำนวน  1  หลัง  โรงฝึกงาน  2  ยูนิต  บ้านพักครูแบบแฟลต  2  ยูนิต  และงบปรับปรุงโรงเรียน  รวมเป็นเงิน  5,383,200  บาท
ปีการศึกษา  2530  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็กของเขตการศึกษา 5
ปีการศึกษา  2531  ได้รับงบประมาณปรับพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน  แบบ  216 ก  เป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท
ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนได้รับรางวัล  “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น”
ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนได้รับรางวัล  “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น”  เป็นครั้งที่  2
ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  6 ห้องเรียน มูลค่า  1.2  ล้านบาท
ปีงบประมาณ  2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีงบประมาณ  2546 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม 100/27
ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ.
ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาระดับดี” โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข ปี 2556
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดีศรีตำบล
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5
ปีการศึกษา 2558 รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2560 รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2561 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ   3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2561 รางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย ม.3 และ ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ
รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Comments