ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

นางพรลักษณ์  สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

     
  นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร
 นายมนตรี อนุสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
 นางสาวต้องใจ กรุตประพันธุ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ฝ่ายนโยบายและแผน 
  นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ฝ่ายวิชาการ
Comments