ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

นางพรลักษณ์  สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายนโยบายและแผน

     
  นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร
 นายมนตรี อนุสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
ฝ่ายบริหารทั่วไป 


Comments