กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลัดดา  ดอกประดู่
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางระเบียบ  คงคาใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวต้องใจ กรุตประพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี  จันทร์นาลาว
ครู
นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ
ครู

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวธนิษฐ์นันท์ ศรีภุมมา
ครูชำนาญการ
นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ
ครูชำนาญการ
นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
ครูชำนาญการComments