กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปาริชาติ  นิ่มเจริญ
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ

สอนวิชาวิทยาศาสตร์
 
นางระเบียบ  คงคาใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาว
ครู

 
 
นางสาววนัสนันท์ หม้อทิพย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายอนุชิต  กลิ่นกำเนิด
ครูชำนาญการพิเศษ
Comments