กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวนภัทร  ช่วยศรี
ครู
นางสาวแววดาว แผนสมบูรณ์
ครู
 
นางสาวใจรัก  พจน์ศิลปชัย
ครูผู้ช่วย

 
Comments