แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

O21 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf