โครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

โพสต์27 เม.ย. 2563 09:30โดยAnuchit Klinkumnerd   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2563 07:07 โดย srayaisom wittaya ]

วันที่ 22-23 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ดังนี้
  กิจกรรมที่ 1 Internet of Things (IoT)
  กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ฐานด้าน ICT
โดยมีวิทยากรอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และน้องนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ให้ความรู้ เรื่อง IoT 
และคณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรียนรู้ฐานด้าน ICT


Comments