ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอน On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 2-12 พฤศจิกายน 2564 และ
เปิดการเรียนการสอน On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน)
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นระยะ ทางเว็บไซต์ www.srayaisomwittaya.ac.th และ facebook ของโรงเรียนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 และเข็ม 1 เพิ่มเติม

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

เอกสารที่ต้องเตรียมในการฉีดวัคซีน

 • บัตรประชาชนของนักเรียน

 • กรณีไม่บัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

 • เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองที่ให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 • ใบนัดจากโรงพยาบาลอู่ทอง

การแต่งกายชุดพลศึกษา
นักเรียนที่แจ้งความประสงค์เดินทางไปกับโรงเรียนให้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.00 น.
นักเรียนที่ไปกับผู้ปกครอง เมื่อถึงโรงพยาบาลอู่ทอง ติดต่อ อ.แววดาว และ อ.ใจรัก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม และคุณครูผู้ได้รับรางวัลด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด และนางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

 • เวลา 12.30 น. - 14.30 น. ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

 • นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนเป็นผู้พาไปฉีดวัคซีน กำหนดนัดหมายให้นักเรียนถึงโรงเรียน เวลา 11.00 น.

 • กรณีผู้ปกครองเป็นผู้พานักเรียนไปเองให้ถึง โรงพยาบาลอู่ทอง เวลา 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน พร้อมติดต่อ อ.แววดาว และอ.ใจรัก เพื่อรายงานตัว และรับเอกสารการยินยอมการฉีดวัคซีน

การแต่งกายชุดพลศึกษา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนเซ็นเอกสารการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กำหนดเวลาดังนี้

 • ม.ปลาย เวลา 08.30-12.00 น.

 • ม.ต้น เวลา 13.00-15.30 น.

กำหนดสถานที่ การเซ็นเอกสาร

 • ม.1 , ม.3 , ม.4 และ ม.5 : หอประชุมโรงเรียน

 • ม.2 และ ม.6 : ใต้อาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก

ทั้งนี้ วันและเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลอู่ทอง

ตัวอย่างเอกสารการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf

ตัวอย่างเอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับนักเรียน

ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf
 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ผ่านระบบ Facebook Live และ Google meet

- เวลา 9.00 น. ฝ่ายบริหารพบผู้ปกครอง ผ่าน Facebook Live

- เวลา 10.00 น. ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ผ่าน Google meet ของครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น


หัวข้อการประชุม

1. การรับเงินเยียวยา 2000 บาท

2. ข้อมูลการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19


กำหนดวันและเวลารับเงิน 2000 บาท

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 • ม.ต้น รับเงิน 2000 บาท ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 • ม.ปลาย รับเงิน 2000 บาท ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ให้มารับในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น


เตรียมเอกสารในการเดินทางมารับเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

(หมายเหตุ : ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายการดังนี้

 • "ติววิชาเคมี" โดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 • บรรยายให้ความรู้ "การใช้สมุนไพร" โดย อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์

ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์
----------------------------------------

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสระยายโสมเป็นระยะ


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โดยสอบในชั่วโมงตามตารางสอนของครูผู้สอนที่ใช้สอนออนไลน์ ผ่านรูปแบบ Aplication ต่างๆที่ครูผู้สอนออกข้อสอบ เช่น Google Form เป็นต้น
ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเป็นระยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศยังมีความรุนแรงโดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)


ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง

 • Facebook Group

 • Line Group

 • Google Meet

 • Google Classroom

เป็นต้น

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยเรียนผ่านช่องทาง Application ของครูผู้สอนดังนี้

 • Facebook กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มประจำวิชา

 • Google Classroom

 • Google Meet

 • Zoom

 • Youtube

กำหนดการเรียนการสอนตามตารางสอนของโรงเรียน นักเรียนสงสัยการเรียนออนไลน์ ติดต่อครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนประจำวิชา

งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://www.psschool.in.th/ และให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 , ร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการโดยติดต่อครูประจำวิชา