โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนก ศรีทองสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม และคุณครูผู้ได้รับรางวัลด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด และนางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564

 • เวลา 12.30 น. - 14.30 น. ณ โรงพยาบาลอู่ทอง

 • นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โรงเรียนเป็นผู้พาไปฉีดวัคซีน กำหนดนัดหมายให้นักเรียนถึงโรงเรียน เวลา 11.00 น.

 • กรณีผู้ปกครองเป็นผู้พานักเรียนไปเองให้ถึง โรงพยาบาลอู่ทอง เวลา 12.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีน พร้อมติดต่อ อ.แววดาว และอ.ใจรัก เพื่อรายงานตัว และรับเอกสารการยินยอมการฉีดวัคซีน

การแต่งกายชุดพลศึกษา

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา นัดหมายผู้ปกครองนักเรียนเซ็นเอกสารการรับวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กำหนดเวลาดังนี้

 • ม.ปลาย เวลา 08.30-12.00 น.

 • ม.ต้น เวลา 13.00-15.30 น.

กำหนดสถานที่ การเซ็นเอกสาร

 • ม.1 , ม.3 , ม.4 และ ม.5 : หอประชุมโรงเรียน

 • ม.2 และ ม.6 : ใต้อาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก

ทั้งนี้ วันและเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลอู่ทอง

ตัวอย่างเอกสารการแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ภาคผนวก 4 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf

ตัวอย่างเอกสารแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สำหรับนักเรียน

ภาคผนวก 5 แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนักเรียน.pdf
 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

 • คลิป พูดคุยประเด็น "ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ผ่านระบบ Facebook Live และ Google meet

- เวลา 9.00 น. ฝ่ายบริหารพบผู้ปกครอง ผ่าน Facebook Live

- เวลา 10.00 น. ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ผ่าน Google meet ของครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น


หัวข้อการประชุม

1. การรับเงินเยียวยา 2000 บาท

2. ข้อมูลการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสถานการณ์โควิด-19


กำหนดวันและเวลารับเงิน 2000 บาท

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 • ม.ต้น รับเงิน 2000 บาท ช่วงเช้า เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

 • ม.ปลาย รับเงิน 2000 บาท ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ให้มารับในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น


เตรียมเอกสารในการเดินทางมารับเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

(หมายเหตุ : ผู้ปกครองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายการดังนี้

 • "ติววิชาเคมี" โดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 • บรรยายให้ความรู้ "การใช้สมุนไพร" โดย อาจารย์เพชรน้ำผึ้ง รอดโพธิ์

ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์
----------------------------------------

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไปจนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสระยายโสมเป็นระยะ


โรงเรียนสระยายโสมวิทยา กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โดยสอบในชั่วโมงตามตารางสอนของครูผู้สอนที่ใช้สอนออนไลน์ ผ่านรูปแบบ Aplication ต่างๆที่ครูผู้สอนออกข้อสอบ เช่น Google Form เป็นต้น
ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางโรงเรียนเป็นระยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วประเทศยังมีความรุนแรงโดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)


ประกาศจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ขอให้นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Application ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้ง

 • Facebook Group

 • Line Group

 • Google Meet

 • Google Classroom

เป็นต้น

ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ให้นักเรียนทุกระดับชั้น มารับเอกสาร ใบความรู้ และใบงาน ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ใต้ถุนอาคาร 4 ฝั่งทิศตะวันออก (นักเรียนแต่งกายสุภาพ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด)

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยเรียนผ่านช่องทาง Application ของครูผู้สอนดังนี้

 • Facebook กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มห้องเรียน

 • ไลน์กลุ่มประจำวิชา

 • Google Classroom

 • Google Meet

 • Zoom

 • Youtube

กำหนดการเรียนการสอนตามตารางสอนของโรงเรียน นักเรียนสงสัยการเรียนออนไลน์ ติดต่อครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนประจำวิชา

งานวิชาการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอแจ้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าตรวจสอบผลการติด 0 , ร ผ่าน แอป PS school หรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://www.psschool.in.th/ และให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 , ร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการโดยติดต่อครูประจำวิชา