โครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์

วันที่โพสต์: 27 เม.ย. 2020, 16:30:11

วันที่ 22-23 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 Internet of Things (IoT)

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ฐานด้าน ICT

โดยมีวิทยากรอาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และน้องนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้ความรู้ เรื่อง IoT

และคณะครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรียนรู้ฐานด้าน ICT

คลิกดูภาพกิจกรรม เรียนรู้ฐานด้าน ICT

คลิกดูภาพกิจกรรม IoT1

คลิกดูภาพกิจกรรม IoT2