ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสระยายโสมวิทยาได้จัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระครูสุวรรณพัฒนคุณ(นิ่ม ปุญญวฑโฒ) เจ้าอาวาสวัดสระยายโสม นายปิติชัย พุทธจักรศรี กำนันตำบลสระยายโสม นายยงยุทธ แซ่เตีย สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพงษ์ บุญฑริก ปลัดอำเภอตรีอำเภออู่ทอง ตลอดจนพ่อค้าคหบดีชาวสระยายโสม โดยได้รับการสนับสนุนจากนายประสิทธิ์ กาญจนพันธ์ นายอำเภออู่ทอง และนายสุขุม ศรีวิพัฒน์ ศึกษาธิการอำเภออู่ทองในขณะนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนที่จะได้ไม่ต้องส่งลูกหลาน ไปเรียนไกล ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและมีอันตรายในระหว่างการเดินทาง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม-ศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ ดร.นิพนธ์ ศศิธร นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลรุ่นแรก ๆ ของกรมสามัญศึกษา

ในปีการศึกษา 2518 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับ นักเรียน ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 72 คน ครู-อาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 5 คน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขอยืมตัว นายอรรณพ ตั้งทีฆกูล ครูโท โรงเรียนอู่ทอง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2518

ในการเปิดเรียนครั้งแรกนั้น โรงเรียนได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสระยายโสมเป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายเข้ามาอยู่ ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2518

ในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งนั้น ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคคลและหน่วยงานในท้องถิ่น ดังนี้

1. ท่านเจ้าอาวาสวัดสระยายโสม (พระครูสุวรรณพัฒนคุณ) ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดิน 38 ไร่ 87 ตารางวา ตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 442 ของวัดสระยายโสม เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจนกว่ากรมสามัญศึกษาไม่ต้องการใช้

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงแผ่นดิน รพช.และประชาชนในท้องถิ่น ให้ใช้รถแทรกเตอร์ มาช่วยปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนและตัดถนนเข้าโรงเรียน

3. ผู้นำชุมชน นำโดยกำนันปิติชัย พุทธจักรศรี ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในตำบลสระยายโสม ร่วมกันบริจาคทรัพย์นำไปก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 006 จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง และโรงเก็บจักรยาน 1 หลัง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

4. ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 66,750 บาท

ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพัก ภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง

ปีการศึกษา 2520 กรมสามัญศึกษาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ 216 ก ครึ่งหลัง และขอโอนเงินงบประมาณจากโรงเรียนประสานมิตรอุปถัมภ์ จังหวัดสิงห์บุรี มาอีกครึ่งหลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,080,000 บาท และท้องถิ่นได้ช่วยออกเงินสมทบ 160,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวอีก 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 240,000 บาท

ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดีเด่น ของเขตการศึกษา 5 ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ มพช. 2 รุ่น 2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ CS 213 B จำนวน 1 หลัง โรงฝึกงาน 2 ยูนิต บ้านพักครูแบบแฟลต 2 ยูนิต และงบปรับปรุงโรงเรียน รวมเป็นเงิน 5,383,200 บาท

ปีการศึกษา 2530 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็กของเขตการศึกษา 5

ปีการศึกษา 2531 ได้รับงบประมาณปรับพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน แบบ 216 ก เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น”

ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น” เป็นครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร 6 ห้องเรียน มูลค่า 1.2 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)

ปีงบประมาณ 2546 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม 100/27

ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ.

ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาระดับดี” โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข ปี 2556

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดีศรีตำบล

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5

ปีการศึกษา 2558 รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2560 รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2561 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2561 รางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย ม.3 และ ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 สูงกว่าคะแนนระดับประเทศ

รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน