ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนสระยายโสมวิทยาได้จัดตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของ พระครูสุวรรณพัฒนคุณ(นิ่ม ปุญญวฑโฒ) เจ้าอาวาสวัดสระยายโสม นายปิติชัย พุทธจักรศรี กำนันตำบลสระยายโสม นายยงยุทธ แซ่เตีย  สมาชิกสภาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมพงษ์  บุญฑริก ปลัดอำเภอตรีอำเภออู่ทอง  ตลอดจนพ่อค้าคหบดีชาวสระยายโสม โดยได้รับการสนับสนุนจากนายประสิทธิ์ กาญจนพันธ์  นายอำเภออู่ทอง  และนายสุขุม  ศรีวิพัฒน์  ศึกษาธิการอำเภออู่ทองในขณะนั้น  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองนักเรียนที่จะได้ไม่ต้องส่งลูกหลาน     ไปเรียนไกล  ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและมีอันตรายในระหว่างการเดินทาง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม-ศึกษาตอนต้นสายสามัญ เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ลงนามโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คือ ดร.นิพนธ์ ศศิธร  นับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลรุ่นแรก ๆ ของกรมสามัญศึกษา

   ในปีการศึกษา 2518  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดรับ  นักเรียน ม.1 จำนวน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียน  72 คน  ครู-อาจารย์  จำนวนทั้งสิ้น  5 คน จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขอยืมตัว นายอรรณพ   ตั้งทีฆกูล  ครูโท  โรงเรียนอู่ทอง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และต่อมากรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2518

ในการเปิดเรียนครั้งแรกนั้น  โรงเรียนได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสระยายโสมเป็นที่เรียนชั่วคราวและได้ย้ายเข้ามาอยู่  ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  เมื่อวันที่  17 กันยายน พ.ศ.2518

ในการจัดตั้งโรงเรียนครั้งนั้น  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมใจจากบุคคลและหน่วยงานในท้องถิ่น  ดังนี้

1. ท่านเจ้าอาวาสวัดสระยายโสม  (พระครูสุวรรณพัฒนคุณ)  ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดิน  38 ไร่  87 ตารางวา ตาม  น.ส. 3 ก. เลขที่ 442 ของวัดสระยายโสม เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจนกว่ากรมสามัญศึกษาไม่ต้องการใช้

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมทางหลวงแผ่นดิน รพช.และประชาชนในท้องถิ่น  ให้ใช้รถแทรกเตอร์  มาช่วยปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนและตัดถนนเข้าโรงเรียน

3. ผู้นำชุมชน นำโดยกำนันปิติชัย  พุทธจักรศรี  ได้เชิญชวนข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนในตำบลสระยายโสม  ร่วมกันบริจาคทรัพย์นำไปก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบ  006  จำนวน  2  หลัง   ห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง  และโรงเก็บจักรยาน  1  หลัง  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  240,000  บาท

4. ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 66,750  บาท

ปีการศึกษา  2519  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  บ้านพัก ภารโรง  1  หลัง  ห้องน้ำ ห้องส้วม  1  หลัง

ปีการศึกษา  2520  กรมสามัญศึกษาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ  216  ก  ครึ่งหลัง  และขอโอนเงินงบประมาณจากโรงเรียนประสานมิตรอุปถัมภ์  จังหวัดสิงห์บุรี  มาอีกครึ่งหลัง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,080,000  บาท  และท้องถิ่นได้ช่วยออกเงินสมทบ  160,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารชั่วคราวอีก  3  ห้องเรียน  เป็นเงิน  240,000  บาท

ปีการศึกษา  2523  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดีเด่น  ของเขตการศึกษา  5  ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปีการศึกษา  2527  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ มพช. 2  รุ่น  2 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  CS  213  B  จำนวน  1  หลัง  โรงฝึกงาน  2  ยูนิต  บ้านพักครูแบบแฟลต  2  ยูนิต  และงบปรับปรุงโรงเรียน  รวมเป็นเงิน  5,383,200  บาท

ปีการศึกษา  2530  ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็กของเขตการศึกษา 5

ปีการศึกษา  2531  ได้รับงบประมาณปรับพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน  แบบ  216 ก  เป็นเงินทั้งสิ้น  120,000  บาท

ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนได้รับรางวัล  “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น”

ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนได้รับรางวัล  “โรงเรียนจริยศึกษาดีเด่น”  เป็นครั้งที่  2

ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  6 ห้องเรียน มูลค่า  1.2  ล้านบาท

ปีงบประมาณ  2544 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)

ปีงบประมาณ  2546 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารหอประชุม 100/27

ปีการศึกษา 2554 ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สมศ.

ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2556 ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาระดับดี” โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุข ปี 2556

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดีศรีตำบล

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5

ปีการศึกษา 2558 รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีการศึกษา 2560 รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2561 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ   3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2561 รางวัล IQA AWARD ระดับ ดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2562 รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2563 รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2564 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2564 รางวัล Best Practice ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับภาค ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

ปีการศึกษา 2565 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice (ครู)  โรงเรียนสุจริต โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี