ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา