วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เครื่องหมายประจำโรงเรียน : ส.ส. ภายในดอกบัวบาน 25 กลีบ และรัศมีคบเพลิง 18 เส้น รวมกันหมายถึง

ปีการก่อตั้งโรงเรียน : วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518

คติพจน์ : นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

ปรัชญาโรงเรียน : รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย คือ หัวใจ “ลูกเทา-เหลือง”

สีประจำโรงเรียน : เทา – เหลือง สีเทา หมายถึง มันสมอง สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากล ฝึกฝนคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1 ส่งเสริมและยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2 พัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางวิถีพุทธ

4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาและแหล่งเรียนรู้อื่นจนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

5 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล

6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและพลโลก อยู่ในสังคมอย่างความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่มืออาชีพ

4 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน