ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565
(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบโควตาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา.pdf