ประกาศโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จัดการเรียนการสอน On Site (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ตามมาตรการการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564