แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนช่วง Covid-19

วันที่โพสต์: 2 พ.ค. 2020, 16:50:57

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ขอให้นักเรียนโรงเรียนสระยายโสมวิทยาในปีการศึกษาใหม่นี้ (ปีการศึกษา 2563) ช่วยตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจผลกระทบ และความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2563 ที่สมัครออนไลน์  รบกวนช่วยตอบแบบสำรวจผลกระทบของนักเรียนช่วง Covid-19 เพื่อนำเสนอส่งไปยัง สพม.9 ต่อไป

คลิกเลือกตอบแบบสำรวจผลกระทบ Covid-19