การยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนสำหรับนักเรียนไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่โพสต์: 5 พ.ค. 2020, 9:11:40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 กำหนดยื่นความจำนงของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าเรียนระด้บชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด  ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย