กลุ่มสาระฯศิลปะ

ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพล สุขปรุง

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายต้นตระการ  สุขสม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง