กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวณภัทร  จงใจรัก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวกมลลักษณ์ เพ็ชรเสน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวหทัยชนก พรหมสว่างศิลป์

ตำแหน่ง ครู

ครูต่างชาติ

Mrs.Janice Laqera Francisco

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง