กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายแสง ชัยสอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายมนตรี อนุสาร

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัตชัย ช้างเขียว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ