กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายแสง  ชัยสอง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชัตชัย  ช้างเขียว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ