กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิพร  ธรรมเนียม

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลทิพย์  ใจสัจจะ

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร  สุวรรณศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ