กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิพร ธรรมเนียม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา พิมพ์โตนด

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกมลทิพย์ ใจสัจจะ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิริพร สุวรรณศรี

ตำแหน่ง ครู