ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายนโยบายและแผน

นายมนตรี อนุสาร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร

นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป