ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

สิบเอกสุรสิทธิ์  ชำนาญอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร   พงษ์เพ็ง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
ฝ่ายวิชาการ

นายอนุชิต  กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร

นายนฤนาถ  วิศิษฎอนุพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายชัตชัย ช้างเขียว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน