ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ และ ฝ่ายนโยบายและแผน

นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร

นายนฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายกิจการนักเรียน