กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางระเบียบ คงคาใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววนัสนันท์ หม้อทิพย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริธร เชื้อทอง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรพินท์ คูณโคก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง