กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอนวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวสาวิตรี จันทร์นาลาว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพัฒนวุฒิ นาคศรีโภชน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ไชยยกเซ็น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววนัสนันท์ หม้อทิพย์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญลักษณ์  แย้มศักดิ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นายอนุชิต  กลิ่นกำเนิด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรสิทธิ์  ตันทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ