กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวหทัยณัฐ  แก้วบัวดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวแววดาว แผนสมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนภัทร  ช่วยศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวใจรัก  พจน์ศิลปชัย

ตำแหน่ง ครู