กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวหทัยณัฐ แก้วบัวดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวแววดาว แผนสมบูรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนภัทร ช่วยศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย

ตำแหน่ง ครู