กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณัฐนนท์ ภูธรานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ 

นางสาวสุนันท์  พูนพานิชอุปถัมป์ 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจา ศุภมานพ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเมย์ริน พานทองวัฒนกุล

ตำแหน่ง ครู