กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนันท์ พูนพานิชอุปถัมป์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐนนท์ ภูธรานนท์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวรุจา ศุภมานพ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวเมย์ริน พานทองวัฒนกุล

ตำแหน่ง ครู