กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทองชุบ  พันธุ์อยู่

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอรสา  ศรีเหรา

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญกา