กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทองชุบ พันธุ์อยู่

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ