วิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study)

ผลงานนักเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
ปีการศึกษา 2563

เครื่องพ่นยุงจิ๋ว.pdf
อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ.pdf