ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนสระยายโสมวิทยา-1.pdf