รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

รอบ 6 เดือน

ทะเบียนคุมงบประมาณฝ่ายวิชาการปี66.pdf
ทะเบียนคุมงบประมาณฝ่ายอำนวยการปี66.pdf
ทะเบียนคุมงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปปี66.pdf
ทะเบียนคุมงบประมาณฝ่ายนโยบายและแผนงานปี66.pdf
ทะเบียนคุมงบประมาณฝ่ายกิจการนักเรียนปี 66.pdf