หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
2.ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน.pdf
1.ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf