ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Email : msjai44@hotmail.com

นางสาวรัชนก ศรีทองสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
Email : ratchanoi25@gmail.com