ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศNO GIFT POLICY.pdf