รายงานผลการดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี

สรุปการดำเนินงานทั้งปีการศึกษา2565.pdf